Werkwijze en volgen

Werkwijze en volgen

Resultaat- en opbrengstgericht
We werken resultaat- en opbrengstgericht en bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, die ervoor zorgt dat kinderen kunnen groeien en bloeien en met plezier kunnen leren. Als een kind zichzelf mag zijn gaan leren en groeien hand in hand. De leerkrachten op obs Dakpark leren de kinderen vaardigheden aan om verantwoorde-lijkheid te nemen en tot een zelfstandige leerhouding te komen. Daarbij speelt het samen leren en van elkaar leren een belangrijke rol. Omdat taal de sleutel is tot alle vakken zullen woordenschat, spelling, begrijpend en technisch lezen speciale aandacht krijgen. Binnen obs Dakpark wordt het onderwijs op diverse manieren vormgegeven, in de basisgroep wordt gedifferentieerd gewerkt op minimaal drie niveaus, in de leesclub wordt groepsdoorbroken gewerkt en worden de leerlingen uitgedaagd op het eigen niveau.

Coöperatieve werkvormen
Door coöperatieve werkvormen in te zetten leert het kind samenwerken, worden de sociale vaardigheden vergroot en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen gestimuleerd. De leerkracht reflecteert steeds met het kind op het leren. Zo wordt de betrokkenheid van de leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot.

Portfolio
In het portfolio waarin wij de vorderingen van de kinderen bijhouden, komen deze aspecten goed naar voren. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten. Door op deze wijze te werken kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

Ontwikkeling van het kind
Op obs Dakpark wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd. Zo nemen wij twee keer per jaar de CITO toetsen af bij alle kinderen van groep 1 t/m 8 (de zogenaamde Midden- en Eindtoetsen). Bij de onderbouw worden de oudere kleuters getoetst op hun taal- en rekenvaardigheden. De groepen 3 t/m 8 krijgen toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Vanaf midden groep 4 komt de toets begrijpend lezen erbij. We kunnen zo de vaardigheden vergelijken met die van andere kinderen in Nederland. Ook zien we op welke gebieden de kinderen een voorsprong of achterstand hebben en kunnen we hier doelgericht aan werken. De kinderen van groep 8 maken daarnaast de IEP-eindtoets.

Verder nemen wij de toetsen af die bij de methodes horen. In de groepen 1/2 volgen we de ontwikkeling door observaties aan de hand van de observatielijst van  Schatkist.

Na de toetsen en/of observaties schrijven de leerkrachten groepsplannen. De kinderen worden ingedeeld in drie instructieniveaus. Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen verkorte instructie en maken verdiepings- of verrijkingstof. De basisgroep krijgt de basisinstructie en maakt de basislesstof. De kinderen die de lesstof moeilijk vinden krijgen verlengde instructie en maken de basislesstof of de minimumlesstof. Voor kinderen die moeite blijven houden met de lesstof schrijft de leerkracht een individueel hulpplan, waarin de extra hulp en aanpak wordt beschreven. Een individueel hulpplan kan ook opgesteld worden voor het gedrag of sociaal-emotioneel welbevinden van een kind.

Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling met het instrument ZIEN.

 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl