Visie

Het onderwijs
De Boog Bospolder wil kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden, waar zij elke dag met plezier kunnen leren. Als een kind zichzelf mag zijn, gaan leren en groeien hand in hand.  De leerkrachten op De Boog Bospolder leren de kinderen vaardigheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en tot een zelfstandige leerhouding te komen. Een belangrijke voorwaarde is dat er de mogelijkheid is om samen en van elkaar te leren. Binnen De Boog Bospolder wordt het onderwijs op diverse manieren vormgegeven. In de basisgroep wordt gedifferentieerd gewerkt, in clubs wordt het kind uitgedaagd op zijn eigen niveau en bij coöperatieve werkvormen wordt een beroep gedaan op  verschillende vaardigheden. Op De Boog Bospolder is ruimte om te leren. Door het open karakter wordt er naast het (open) lokaal in diverse ruimtes geleerd. De leerkracht reflecteert met het kind op het leren. Zo wordt  de betrokkenheid om  eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot. In het portfolio, waarin wij de vorderingen van de kinderen bijhouden, komen al deze aspecten goed naar voren.  Samen leren, zelfstandigheid en reflectie zijn belangrijke aspecten van het natuurlijk leren.
Op De Boog Bospolder wordt opbrengstgericht gewerkt zodat elk kind leerwinst kan behalen en kan groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

Het kind
Op De Boog Bospolder wordt elk kind gezien. Door het veilige schoolklimaat durft het kind zichzelf te zijn. Samen leren betekent verschillend zijn en deze verschillen (h)erkennen en benutten. Kinderen leren de eigenheid van anderen te zien en te waarderen. De leerkrachten zijn hierin het voorbeeld en begeleiden de kinderen in dit leerproces.
De Boog Bospolder heeft naast aandacht voor leren, ook aandacht  voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het bevorderen van een gezonde leefstijl. We ontdekken de talenten van ieder kind op cognitief, sportief en creatief gebied en laten het hierin groeien.

De ouders
Ouders zijn welkom in onze school. Wij zien hen als gelijkwaardige partners met hetzelfde belang, namelijk een optimale ontwikkeling van hun kind. Hierbij is interesse en inbreng van ouder en school essentieel. Wij doen recht aan de verschillende rollen van ouders. Wij zien hen als kenner van hun eigen kinderen, als opvoeder, partner en als belanghebbende. Op De Boog Bospolder geven wij inzicht in waar we mee bezig zijn en betrekken de ouders actief bij het leerproces en bij de uitvoering van schoolactiviteiten.

Samen
School, thuis en wijk hebben een gemeenschappelijk doel: onze kinderen de basisschooltijd laten afsluiten als evenwichtige burgers. We werken aan burgerschap en leren de kinderen verantwoorde keuzes te maken en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij zijn trots op onze diversiteit en benutten elkaars kwaliteiten.

Openbaar
De Boog Bospolder is als openbare basisschool onderdeel van Stichting BOOR. We besteden gericht aandacht aan burgerschap in relatie tot het leven in deze wereld en in Rotterdam. Rotterdam is daarbij onze inspiratiebron en vindplaats. Het zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn en de identiteitsontwikkeling van onze kinderen zijn geïntegreerd in ons onderwijsprogramma. Het onderwijs op De Boog Bospolder wordt zo ingericht dat we alle mogelijkheden en kansen benutten om de talenten van de leerlingen te ontwikkelen die aan onze zorg worden toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit of welk ander onderscheid dan ook. 

Update: 16-jan-2019 door Admin User