Dagelijks onderwijs

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Dagelijks onderwijs
Aan het begin van de schooldag groeten de leerlingen en de leerkrachten elkaar. Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk.

Basisvaardigheden in de onderbouw (groep 1-2)
In de onderbouw gaat het leren en werken vooral nog spelenderwijs. De leerlingen doen veel ervaring op door het werken met concreet materiaal, bijvoorbeeld constructiemateriaal. Al spelend en werkend leren ze samen te werken en rekening te houden met elkaar.

Basisvaardigheden in de middenbouw en bovenbouw (groep 3 t/m 8)
In alle groepen is er veel aandacht voor de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. Er worden instructielessen gegeven aan de hele groep, waarna de leerlingen aan het werk gaan. Er wordt in het werkaanbod gedifferentieerd zodat iedere individuele leerling werk maakt, passend bij zijn/haar niveau.

Er wordt gewekt in schriften en werkboeken, maar deze worden aangevuld met concreet materiaal, (coöperatieve)werkvormen, computerprogramma’s en ander oefenmateriaal.

Wereldoriëntatie
Op dit moment werken wij voor de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur met de methode Brandaan. Tegelijkertijd zijn wij ons aan het oriënteren op een nieuwe methode dan wel een andere manier om wereldoriëntatie aan te bieden aan onze leerlingen. 
Op dit moment werken wij met IPC en zijn aan het bekijken of deze kosmische methode voor de verschillende zaakvakken bij onze visie en school past.  

Burgerschap
Op het Dakpark werken wij dagelijks aan de wettelijke verplichting om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat hierbij om de bevordering van basiswaarden, kennis, houdingen en vaardigheden, die nodig zijn voor deelname aan onze democratische rechtsstaat. Onze maatschappij is zeer divers. De verschillen zijn groot. Wij leren de kinderen weerbaar te zijn, maar ook betrokken. Bijvoorbeeld door jezelf goed te leren kennen en te beheersen. Maar ook respect te hebben voor dat wat niet bij je past, verantwoordelijkheid leren nemen en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Dit gebeurt heel natuurlijk gedurende de dag en zit verweven  in ons pedagogisch handelen.

21e-eeuwse vaardigheden
21e-eeuwse vaardigen zijn vaardigheden die nodig zijn om je weg goed te kunnen vinden in de complexe wereld waarin wij leven. Wij leren de kinderen deze vaardigheden doelbewust aan. Veel van deze vaardigheden komen als vanzelfsprekend terug in ons onderwijsaanbod. We leren de kinderen hoe informatie op te zoeken en te verwerken, stimuleren een nieuwsgierige houding en spelen in op de intrinsieke motivatie van de kinderen. Bij deze vaardigheden moet u denken aan kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen,  ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid, communicatieve vaardigheden, samenwerken en sociale vaardigheden.

Vakleerkrachten
De leerlingen bij ons op school krijgen geregeld les van vakleerkrachten.
De peuters en de groepen 1 t/m 4 krijgen iedere week dansles van meester Etienne.
Ook de gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten, meester Marley en meester Nick. Alle groepen gaan tweemaal per week gymmen. De kleuters krijgen eenmaal per week een door de vakleerkracht verzorgde les in het speellokaal, maar kunnen vaker gebruikmaken van het speellokaal.
Meester Julian geeft gedurende het schooljaar aan alle kinderen van Obs Dakpark muziekles en drama
Als de leerlingen in groep 5 zitten, beginnen ze met schoolzwemmen, ongeveer vanaf februari. In groep 6 gaan ze hier nog mee door, tot ongeveer halverwege het schooljaar. De LAN-bovenbouw gaat het hele schooljaar naar schoolzwemmen.
Juf Miranda verzorgt de lessen handvaardigheid/wetenschap & techniek. Alle groepen gaan eenmaal per week naar het technieklokaal voor een les. Verder verzorgt juf Miranda lessen voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben of extra beweging.