Leerplicht

In Nederland wonende kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar oud. Ze hebben recht op onderwijs en moeten naar school. De volledige leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 wordt.

Volgens de Leerplichtwet moeten ouders hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind ook naar school gaat. Als uw kind ziek is, geeft u dat door aan de school.Als u denkt of merkt dat uw kind om welke reden dan ook met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u advies vragen aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, zijn leerplichtig. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, kunnen naar een Internationale Schakelklas. Daar volgen ze een intensief taalprogramma tot hun Nederlands goed genoeg is om naar een gewone klas te kunnen.

Kwalificatieplicht

Uw kind kan niet naar school

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit aan het begin van de schooldag bij school. Als uw kind weer beter is, moet u dat ook doorgeven aan de school. Ook wanneer uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft u dit door aan de school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u in de schoolgids van uw kind.

Bij langdurig ziekteverzuim kan de school advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of een leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof aanvragen

Vrijstelling aanvragen

Wat doet school?

Scholen zijn verplicht om leerlingen die verzuimen te registreren, zodat de school en gemeente inzicht hebben in welke leerlingen verzuimen.Scholen moeten:

  • leerlingen inschrijven en bij vertrek uitschrijven en dit doorgeven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente
  • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding doorgeven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente
  • doorgeven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente als een jongere zonder startkwalificatie van school gaat.

 Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.

Leerplichtambtenaar

Documenten leerplicht

 

Meer informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet staat op de website van de Onderwijsinspectie.

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar: