Identiteit - Missie - Visie

Groeien en bloeien op obs Dakpark, de fijnste en leukste school in de buurt!

Identiteit

Obs Dakpark is een reguliere, openbare basisschool. Op de openbare basisschool leer je goed en leer je veel, maar je leert er vooral een ding: respect hebben voor elkaars anders zijn.  De openbare basisschool is de plek, waar je mensen van allerlei rang en stand, van verschillende culturen tegenkomt. Het is de beste plek om je voor te bereiden op een multiculturele maatschappij. Op de openbare basisschool leer je omgaan met elkaars overeenkomsten en met elkaars verschillen…… Dat heeft onze huidige samenleving hard nodig en dat hebben de kinderen van nu nodig om straks hun ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ te kunnen staan. Het openbaar onderwijs  is niet gesegregeerd en biedt  zo de beste kansen voor een kind om stapje voor stapje te werken aan begrip voor de ander  en aan begrip voor een wereld en een maatschappij, waarin niet alleen mensen wonen zoals jezelf, maar ook mensen met andere visies en denkbeelden.

Om nu en vooral ook straks goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekeken en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend besteden wij daar veel tijd aan. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. We zijn een kleine, gezellige school. De school biedt een veilige, fijne en stimulerende omgeving voor de leerlingen, de ouders en het team.De leeromgeving is krachtig en effectief en er heerst een goed pedagogisch klimaat. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders en het team is gedreven en enthousiast. Naast de peuterspeelgroep en de reguliere groepen, hebben wij internationale LAN-groepen op school. In de lLAN groep bieden wij onderwijs aan nieuwkomers uit alle windstreken. LAN staat voor Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers.

Oog voor jezelf, elkaar en de omgeving.
Groen denken, duurzaamheid, gezonde leefstijl en aandacht voor burgerschap moeten meer aandacht krijgen in Rotterdam West. Onze school zet zich daarvoor in. Op obs Dakpark willen we de komende jaren juist hier het accent op leggen. We zijn een ECO-school met een educatieve schooltuin, met educatieve uitjes in de natuur en we brengen kinderen duurzaam gedrag bij door middel van burgerschapseducatie. Er is ruim aandacht voor de fysieke ontwikkeling van de leerlingen. Wij stimuleren gezond eten en drinken, bewegen en sportief gedrag door extra tijd te besteden aan sport en spel. Groen denken, duurzaam gedrag, gezonde leefstijl en burgerschap zijn geen vreemde begrippen meer voor kinderen die na groep 8 obs Dakpark hebben verlaten.

Missie
Obs Dakpark, de school waar ieder kind mag groeien en bloeien!Om nu en in de toekomst goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend besteden we daar veel tijd aan, maar er is ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. De leerlingen die nu op school zitten zijn de burgers van morgen. Betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid zijn daarbij essentiele pijlers. Door leerlingen te leren hoe belangrijk je leefomgeving is en dat je daar ook (zelf en samen) invloed op kunt uitoefenen door krachten te bundelen, maak je leerlingen bewust van het feit, dat zij zelf de regie over hun toekomst kunnen hebben en zelf hun toekomst kunnen beïnvloeden.

Visie
Op obs Dakpark is iedereen welkom. De school staat open voor iedereen die onze normen en waarden respecteert. Obs Dakpark wil een prettige en veilige omgeving bieden, waarin alle ruimte is om te ontdekken en te leren.Leerlingen die bij ons op school komen helpen we verantwoordelijke, zelfredzame burgers te worden. Burgers die zichzelf, de ander en de omgeving respecteren. We brengen hen kennis en vaardigheden bij, stellen hoge verwachtingen en stimuleren hen steeds een stapje extra te doen. Op obs Dakpark wordt opbrengstgericht gewerkt. Zo kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.