Medezeggenschapsraad

Obs Dakpark heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR heeft een oudergeleding en personeelsgeleding. 

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Naam:  Geleding: E-mailadres: 
Abdeslam Melhaoui Ouder/verzorger  
  Ouder/verzorger  
Sophie Spuijman Personeel/leerkracht sophie.spuijman@obsdakpark.nl
Els van Loon Personeel/leerkracht els.vanloon@obsdakpark.nl 


De MR buigt zich over beleidsplannen, de begroting en stelt zich op de hoogte van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.
Bij diverse ontwikkelingen in het onderwijs en zaken de school betreffende heeft de MR advies- of instemmingsrecht. 
De MR heeft instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van een school, bij plannen voor fuseren met een andere school en bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement.
De MR heeft het recht te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.
In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.