Veiligheid

Arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek

Veiligheidsbeleid
Op onze school wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd. Er wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) afgenomen op grond waarvan een plan wordt opgesteld om eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen. De arbo-coördinator ziet erop toe dat de juiste procedures rondom de RIE wordt gevolgd. Een deel (1/3) van het personeel van obs Dakpark wordt in schooljaar 2020-2021 geschoold op het gebied van levensreddend handelen en kleine blusmiddelen. Deze 5 medewerkers zijn 4-5 dagen aanwezig op school. De bijbehorende cursus wordt met regelmaat (minimaal 1 maal per jaar) gegeven om de opgedane kennis op peil te houden. Tevens voldoen wij aan het door de ARBO verplichte aantal (1 BHV-er op 50 personen in het pand) BHV-ers.

Calamiteiten
Bij calamiteiten worden in de eerste plaats de directie, schoolassistent en een intern begeleider of bouwcoördinator ingeseind. Zij bepalen of er hoger wordt opgeschaald. Indien de school ontruimd moet worden wordt het ontruimingsprotocol gehanteerd. Wanneer u wilt weten wie binnen school BHV-er en HBHV-er zijn in 2020-2021, verwijzen wij naar de schoolgids.

Ontruimingsplan en - oefening
Het ontruimingsplan is opvraagbaar bij de directie van obs Dakpark. Tweemaal per jaar wordt een ontruimingsoefening gepland. Eenmaal per jaar wordt deze vooraf bekendgemaakt en eenmaal vindt deze onverwacht plaats.

Ziekteverzuim en gezondheidsbeleid
Om kwalitatief goed onderwijs te leveren en langer door te kunnen werken, besteden wij onder meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers (jong en oud).Wij willen dat medewerkers zich plezierig, fit, gezond en veilig voelen op obs Dakpark. We zorgen er voor dat leerkrachten ontzorgd kunnen worden door de inzet van onderwijs assistenten en leer-krachtondersteuners. Wij investeren in een goede relatie, gaan regelmatig met elkaar in gesprek, tonen oprechte belangstelling en zijn geïnteresseerd.  Ook worden er indien nodig verzuim-gesprekken met de medewerkers gevoerd.
Wij werken aan de kwaliteit van werken en de vitaliteit van de medewerkers en volgen daartoe het preventieve gezondheidsbeleid van stichting BOOR.

Sociale monitor
Jaarlijks houdt obs Dakpark een LeerlingTevredenheidsPeiling (LTP). Om het jaar wordt een LeerlingTevredenheidsPeiling, een OuderTevredenheidsPeiling (OTP) en een MedewerkersTevredenheidsPeiling (MTP) gehouden. De laatste LeerlingTevredenheidsPeiling wees uit dat leerlingen de school een 8,8 gaven. In de LTP geven de leerlingen aan wat ze vinden van deze school. De volgende stap is dat directie en team deze informatie bespreken en daar actie op ondernemen indien dit nodig is. 

De uitkomsten van de LTP/OTP/MTP worden gedeeld met de ouders via de e-mail en via de nieuwsbrief. In de MR wordt dit onderwerp besproken. Bij de afgelopen peiling in 2019/2020 was de score op de MedewerkersTevredenheidsPeiling 7,1 en de score op de OuderTevredenheidsPeiling (OTP): 7,7.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon op onze school is nog niet bekend. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via @obsdakpark.nl.

De schoolafspraken
Onze schoolafspraken zijn positief geformuleerd (zie hiervoor de bijlage).

De pestaanpak en de pest coördinator
Hoe we op obs Dakpark met pesten omgaan staat beschreven in het Pestprotocol en in de Time-out switch. Iedere leerkracht heeft deze documenten in het logboek/klassenmap. De beide documenten zijn opvraagbaar bij de directie van de school.

Anti-pestcoördinator en De anti-pestcoördinator op onze school is .  U kunt de anti-pestcoördinator  bereiken via @obsdakpark.nl.

Meldcode
Voorschriften ten aanzien van de meldcode worden opgevolgd volgens het verbeterde stappenplan (zie bijlage).