Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Extra activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs, worden echter niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan de sportdag, het schoolreisje of verschillende feesten die worden gevierd zoals het sinterklaasfeest of de kerstmaaltijd. Deze activiteiten moeten op een andere manier bekostigd worden.

Wij vragen u om als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage te leveren aan het bekostigen van deze activiteiten. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze leuke of educatieve activiteiten voor de kinderen.
Deze ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar wel heel belangrijk voor de school. Het is dus een vrijwillige bijdrage. Kinderen van ouders/verzorgers die niet kunnen of willen betalen, mogen altijd meedoen met de activiteiten. Wel kan de school besluiten om, als er door alle ouders samen niet voldoende geld wordt opgehaald, de activiteiten voor alle leerlingen te wijzigen of niet door te laten gaan. 

Natuurlijk wordt het geld goed beheerd door de school. Jaarlijks maken we een begroting en een verantwoording. De oudergeleding van de mr van onze school moet hiermee instemmen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op onze school €40,-

Betaling ouderbijdrage schoolfonds
Wij sturen u een factuur via WIS Collect en u kunt de betaling eenvoudig, snel en online afhandelen via Ideal. 
U kunt dit bedrag ook zelf overmaken op rekeningnummer NL28 RABO 014.3858.408 ten name van 13 LW Dakpark MR Stichting Boor Rotterdam, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) + geboortedatum/-data.
Bij voorkeur ontvangen wij de betalingen op deze wijze en niet contant. Mocht u toch contant willen betalen, dan kunt u terecht bij de administratie.

Werkweek
In groep 8 gaan de kinderen op werkweek, soms ook al in groep 7. De schoolfondsbijdrage voor de leerlingen die meegaan op kamp bedraagt €. 146,50. Wanneer u deze bijdrage niet kan betalen, kunt u dit aangeven bij de directie. Er wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Alle kinderen gaan mee, dus ook wanneer ouders het niet kunnen betalen.

Betalingsregeling
Het is mogelijk een betalingsregeling te treffen. Daarover kunt u in gesprek met de schoolmaatschappelijk werker, de ouderconsulente of de directie. Zij weten welke mogelijkheden er zijn.