Pedagogisch klimaat

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Positief klimaat
Obs Dakpark hecht aan een positief klimaat. Tussen leerkrachten onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en ouder en tussen ouders onderling. Als team zetten we ons ervoor in om hieraan een bijdrage te leveren. We benaderen iedereen bij voorkeur positief en gaan uit van goede bedoelingen. We complimenteren en belonen goed gedrag. We spreken zoveel mogelijk in "plustaal". Zo ontstaat een positief klimaat waar het prettig werken is. Dit staat aan de basis van ons lesgeven. Onze ouderconsulente wordt ingezet om ouders meer bij onze pedagogisch-didactische aanpak te betrekken. Het ultieme doel daarbij is, dat ouders de aanpak van obs Dakpark ook meenemen naar de thuissituatie (zoals benoemen wat goed gaat en het spreken in plustaal).

Leefstijl
De school heeft veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door de methode Leefstijl preventief in te zetten leren de kinderen meer weerbaar en sociaal vaardig te worden. Samen met hun klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die gericht zijn op "goed omgaan met elkaar". 

ZIEN!
Met het leerlingvolgsysteem van ZIEN! worden de sociaal-emotionele vaardigheden geobserveerd. De leerlingtevredenheidspeiling gebruikt de school om het welbevinden van het kind in kaart te brengen. Het voorkomen en omgaan met pesten krijgt binnen deze school extra aandacht. 

Pestprotocol
Obs Dakpark maakt gebruik van een pestprotocol, heeft een anti-pest coördinator, doet mee aan de Week van het Pesten en de kinderen van groep 5 t/m groep 8 vullen jaarlijks een vragenlijst over pesten in.

Teach-like-a-Champion
Alle leerkrachten en assistenten zijn geschoold in de methodiek Teach-like-a-Champion. Deze methodiek gaat uit van positief gedrag en voorspelbaar gedrag van de leerkracht. Bij ongewenst gedrag wordt de time-out-switch methodiek gebruikt. Hierbij leert het kind terug te kijken naar zijn getoonde gedrag en leert het om volgende incidenten te voorkomen door positieve keuzes te maken. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld als het kind een time-out buiten de eigen groep heeft gekregen. Het kind krijgt in dat geval een time-out formulier mee naar huis dat door de ouder/verzorger ondertekend moet worden en aan de leerkracht moet worden teruggeven. 

Werkwijze en volgen - Resultaatgericht en opbrengstgericht
We werken resultaat- en opbrengstgericht en bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, die ervoor zorgt dat kinderen kunnen groeien en bloeien en met plezier kunnen leren. Als een kind zichzelf mag zijn gaan leren en groeien hand in hand. De leerkrachten op obs Dakpark leren de kinderen vaardigheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en tot een zelfstandige leerhouding te komen. Daarbij speelt het samen leren en van elkaar leren een belangrijke rol. Omdat taal de sleutel is tot alle vakken zullen woordenschat, spelling, begrijpend en technisch lezen speciale aandacht krijgen. Binnen obs Dakpark wordt het onderwijs op diverse manieren vormgegeven, in de basisgroep wordt gedifferentieerd gewerkt op minimaal drie niveaus, in bepaalde lessen wordt groepsdoorbroken gewerkt en leerlingen worden zoveel mogelijk uitgedaagd op het eigen niveau.

Coöperatieve werkvormen
Door coöperatieve werkvormen in te zetten leert het kind samenwerken, worden de sociale vaardigheden vergroot en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen gestimuleerd. De leerkracht reflecteert steeds met het kind op het leren. Zo wordt de betrokkenheid van de leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot. PortfolioIn het portfolio, waarin wij de vorderingen van de kinderen bijhouden, komen deze aspecten goed naar voren. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten. Door op deze wijze te werken kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

De ontwikkeling van het kind
De ontwikkeling van het kind begint vanaf het moment  dat een baby het levenslicht ziet. In de eerste levensfase leert de baby en peuter vooral van zijn familie. In een later stadium komt daar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bij. Obs Dakpark heeft een inpandige peuterspeelzaal "De Kikkers". Deze peuterspeelzaal is officieel onderdeel van Peuter en Co, Rotterdam. De peuterschool van Peuter en Co, locatie DakparkDe peuterschool werkt met een ‘VVE programma’. Dit houdt in, dat bepaalde thema’s in een jaar worden behandeld. Het zijn thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Tegelijkertijd sluiten zij ook aan bij de thema’s van de kleutergroepen van de basisschool. Het gaat bijvoorbeeld over “Niezen in het najaar” en “Oef, wat is het warm” als het bijna zomer is. Op deze manier worden zowel de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, als de motorische ontwikkeling als de verschillende zintuigen geprikkeld.De reden dat de peuterschool intensief samenwerkt met de basisschool is gelegen in het feit, dat het kind op deze manier spelenderwijs vertrouwd raakt met school. Omgekeerd weet de basisschool straks precies welke begeleiding de peuter nodig heeft. Zo wordt de stap van peuterschool naar basisschool, letterlijk en figuurlijk, zo makkelijk mogelijk gemaakt.Onze school werkt samen met de peutergroep van Peuter en Co. De kinderen leren elkaar kennen bij het buitenspelen en de leerkrachten en peuterleidsters hebben regelmatig contact met u als ouder/verzorger.De peutergroep is voor peuters van 2 jaar tot 4 jaar. Naast een mbo peuterleidster staat er een hbo leerkracht op de groep. Ook zijn er regelmatig overlegmomenten tussen de peuterleidsters en de groep 1/2 leerkrachten.Om de overgang van de peutergroepen naar de basisschool nog vloeiender te laten verlopen, mogen peuters die 3 jaar en 9 maanden tien maal een dagdeel wennen in een kleutergroep en kennismaken met de juf / meester. De peuter moet dan wel zindelijk zijn. Peuters kunnen vanaf 3 jaar worden ingeschreven worden op obs Dakpark.

Volgen van de ontwikkeling van de basisschoolleerling
Op obs Dakpark wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd. Zo nemen wij twee keer per jaar de CITO toetsen af bij alle kinderen van groep 1 t/m 8 (de zogenaamde Midden- en Eindtoetsen). Bij de onderbouw worden de oudere kleuters getoetst op hun taal- en rekenvaardigheden. De groepen 3 t/m 8 krijgen toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Vanaf midden groep 4 komt de toets begrijpend lezen erbij. We kunnen zo de vaardigheden vergelijken met die van andere kinderen in Nederland. Ook zien we op welke gebieden de kinderen een voorsprong of achterstand hebben en kunnen we hier doelgericht aan werken. De kinderen van groep 8 maken de IEP-eindtoets.Verder nemen wij de toetsen af die bij de methodes horen. In de groepen 1/2 volgen we de ontwikkeling observaties aan de hand van KIJK! een digitaal observatie en registratie instrument.Na de toetsen en/of observaties schrijven de leerkrachten groepsplannen. De kinderen worden ingedeeld in drie instructieniveaus. Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen verkorte instructie en maken verdiepings- of verrijkingstof. De basisgroep krijgt de basisinstructie en maakt de basislesstof. De kinderen die de lesstof moeilijk vinden krijgen verlengde instructie en maken de basislesstof of de minimumlesstof. Voor kinderen die moeite blijven houden met de lesstof schrijft de leerkracht een individueel hulpplan, waarin de extra hulp en aanpak wordt beschreven. Een individueel hulpplan kan ook opgesteld worden voor het gedrag of sociaal-emotioneel welbevinden van een kind.De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met het instrument ZIEN!.

Nieuwkomersgroep of LAN-groep
De LAN-groep is een internationale schakelklas voor "leerplichtige anderstalige nieuwkomers". Het onderwijs in de LAN-groep is erop gericht nieuwkomers zo snel mogelijk Nederlands te leren, zij krijgen als het ware een "taalbad". Doel is dat de anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar, na het volgen van de LAN-groep voldoende voorbereid zijn om op hun eigen niveau deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Zij starten op taalniveau nul en beheersen aan het eind van het eerste leerjaar taalniveau 2 (DAT = dagelijks algemeen taalgebruik). De leerlingen krijgen de vakken Mondeling Nederlands, lezen, spelling en rekenen. Een aantal activiteiten (gymnastiek, muziek, uitstapjes) met de jaargroep start pas na een aantal maanden en/of als het kind eraan toe is.
Bij binnenkomst wordt een beginsituatie bepaald via het afnemen van toetsen. Op grond van deze resultaten wordt voor iedere leerling binnen 4 weken een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Iedere 10 weken wordt de voortgang in de ontwikkeling van de leerling door afname van vooraf bepaalde toetsen gemonitord en verwerkt in het OPP. De voortgang wordt steeds met de ouders besproken. We streven naar een score van >80% leerlingen die een voldoende beheersing hebben van de Nederlandse taal. De duur in de LAN-groep wordt bepaald door het OPP. Streven is dat de leerlingen aan het eind van leerjaar twee de schooltaal beheersen.

Win-win situatie
Obs Dakpark vindt het een enorme verrijking om deze LAN-groep in school te hebben. Door de jarenlange instroom van voormalig LAN-leerlingen in de reguliere groepen kan obs Dakpark een echte internationale school genoemd worden. Zowel voor de reguliere leerlingen als voor de voormalig LAN-leerlingen is dit waardevol. Reguliere leerlingen leren hierdoor omgaan met en respect hebben voor diversiteit en voor leerlingen met een andere achtergrond. Zij leren begrip te hebben voor leerlingen die de taal nog niet perfect beheersen. Op obs Dakpark leren leerlingen om ex-LAN leerlingen te hulp te schieten. Zo kunnen de ex-LAN-leerlingen zich veilig en geborgen voelen in de reguliere groep. Een echte win-winsituatie.